lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

<*เจาะประเด็นข้อสอบ*> แนวข้อสอบเก่า กรมการพัฒนาชุมชน มาลองทำข้อสอบกันดูนะคะ

เจ้าของร้าน

พร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย อย่าเพิ่งดูเฉลยก่อนนะคะ

 

1.รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตราใดในข้อต่อไปนี้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน 

ก.มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ข..มาตรา 78 รัฐต้องดำเนินนโยบายโดยส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการกระจายอำนาจ 
ค.มาตรา 87 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน/กำหนดนโยบายและดัดสินใจทางการเมือง 
ง.ถูกทุกข้อ 


2. วิสัยทัศน์ประเทศไทยตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) คืออะไร 

ก. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน    ข.สังคมผาสุกร่วมกัน 
ค.สังคมน่าอยู่เมืองน่ามอง          ง.สังคมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง 

 

3.ข้อใด ไม่ใช่สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ก.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ค.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
ง.การปฏิรูประบบราชการ 


4.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 
ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ได้ของประชาชน 
ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
ง. การจัดตั้งคณะกรรมการปรองดอง 

5.นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย 9 ประการ ที่มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ คือ นโยบายอะไร 
ก.การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
ข.การบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ค.การบริหารโครงการโดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน 
ง.การแก้ไขปัญหาความยากจน 

6.ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมผลิตให้ได้มาตรฐาน 
ก. การลงทะเบียน และคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย 
ข. การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP (KBO) 
ค.การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ง.การจัดงานมหกรรม OTOP ภูมิภาค และส่วนกลาง 


7. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตาม นโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ข้อที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ก. การสร้างคลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP 
ข.พัฒนาเครือข่าย OTOP สู่ความเข้มแข็ง 
ค. การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
ง.จัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร 

8. ข้อใดกล่าวถึงวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนได้ถูกต้อง 
ก.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง 
ข.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ค.เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง 
ง.เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

9.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 
ก. สร้างพลังชุมชน                         ข. สร้างระบบการจัดการความรู้ 
ค.. สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน     ง.สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

10.ข้อใดกล่าวถึงเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนได้ถูกต้อง 
ก.ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 
ข.สร้างพลังชุมชน สร้างระบบการจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน 
ค.สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
ง.ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนพึ่งตนเองได้ 

11.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553 – 2554 
ก.การพัฒนาทุนชุมชน          ข.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
ค. การเพิ่มขีดสมรรถนะผู้นำชุมชน    ง.การขับเคลื่อนแผนชุมชน 

12.ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2553-54 
ก.โครงการกิจกรรมสำคัญ (flagship project) 
ข.โครงการที่มุ่งผลเป็นเลิศในทางปฏิบัติ (best practice project) 
ค.โครงการเผยแพร่ความสำเร็จ (Quick win project) 
ง.ทั้งข้อ ก ข และ ค คือเป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ 

13.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องใด 
ก.การเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ 
ข.การสร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับฐานราก 
ค.การแก้ไขปัญหาความยากจน         ง.ถูกเฉพาะ ก และ ข 

 

14.ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ก.การพัฒนาคนโดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ 
ข.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน โดยการระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนชุมชน ทำให้สมาชิกมีแหล่งเงินทุนในการ *** ้ยืมเงินไปประกอบอาชีพของครัวเรือน 
ค.พัฒนารายได้ของประชาชน 
ง.พัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 


15.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทุนชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายให้ตอบสนองนโยบายในด้านใดของรัฐบาล 
ก.นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
ข.นโยบายการเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน 
ค.นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุนชุมชน 
ง.ถูกทุกข้อ 

16.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง มีเป้าหมาย ให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านใดของรัฐบาล 
ก. การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ 
ข.เสริมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจทุนนิยม 
ค. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ง.ถูกทุกข้อ 

17.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน มีเป้าหมายให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านใดของรัฐบาล 
ก.การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ 
ข..การกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ค. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ง.ถูกทุกข้อ 

18.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร มีเป้าหมายให้ตอบสนองต่อนโยบายอะไรของรัฐบาล 
ก.การกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) 
ข. การปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ 
ค.เสริมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจทุนนิยม 
ง. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

19.ข้อใดไม่ใช่ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 เมษายน 2552 
ก.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
ค.จัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ 
ง.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ทุนชุมชน 

20.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 8 เมษายน 2552 
ก.กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ 
ข.จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน 
ค.พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน 
ง.ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน 

-------------------------เฉลย ๆ ๆ ๆ ค๊าาาา---------------------------


เฉลย 
1 ค.

2 ก.

3 ง.

4 ง.

5 ค.

6 ง.

7 ง.

8 ข.

9 ง.

10 ก.

11 ค.

12 ง.

13 ก.

14 ข.

15 ง.

16 ก.

17 ก.

18 ง.

19 ข.

20 ก.

 

ศุนย์หนังสือสอบ

ได้รวบรวมหนังสือ ชุดคู่มือ ชุดติว

--- เตรียมตัวสอบหน่วยงานราชการ

--- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน 

 

หนังสือ ชุดคู่มือ ชุดติวได้รวบรวมขึ้น

จากคณะอาจารย์สถาบัน Sheet book และ สถาบัน Sheetchula

ทั้งแนวข้อสอบเก่าจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ ครั้งที่ผ่านๆ มา

ใน 1 เล่มจะทำการออกข้อสอบตามประกาศของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจนั้นๆ

ตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุมมีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ประจำตำแหน่งรวม

อยู่ภายในเล่มเดียว 

 

 -----------------------------------------------

** Update   เจาะลึกทุกประเด็น ครอบคุมเนื้อหาที่ออกสอบ รวมทั้ง

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย คำอธิบาย

 

** ออกบ่อย  รวมแนวข้อสอบที่ออกจริงออกบ่อยทุกปี เน้นๆเนื้อๆ

คุณภาพ

 

** ติวเข้ม  สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจ

ง่าย พร้อมเฉลย

 

** ครอบคุม  ครอบคุมเนื้อหาที่ประกาศสอบ รวบรวมไว้ทั้งความรู้

ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไว้ในเล่มเดียว

 

สอบงานราชการ

 

 

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการดีดี.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

สั่งซื้อที่

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก