lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

[ออกชัวร์] ปี 59 แนวข้อสอบกรมที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการที่ดิน คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ

เจ้าของร้าน

1.พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้ไว้อย่างไร

ก.วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 เป็นปีที่ 8 ในราชการปัจจุบัน

ข.วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 เป็นปีที่ 8 ในราชการปัจจุบัน

ค.วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 เป็นปีที่ 9 ในราชการปัจจุบัน

ง.วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 เป็นปีที่ 9 ในราชการปัจจุบัน

ข้อสอบกรมที่ดิน 57,แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน,คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน,ข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ 57

เฉลย ข้อ ง. แนวคิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 เป็นปีที่ 9 ในราชการปัจจุบัน

 

2.พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497ประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างไร

ก.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 71/ ตอนที่ 78/ฉบับพิเศษ หน้า 1/30พฤศจิกายน พ.ศ.2497  

ข.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 72/ ตอนที่ 78/ฉบับพิเศษ หน้า 1/30พฤศจิกายน พ.ศ.2497  

ค.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 71/ ตอนที่ 79/ฉบับพิเศษ หน้า 1/30พฤศจิกายน พ.ศ.2497  

ง.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 72/ ตอนที่ 79/ฉบับพิเศษ หน้า 1/30พฤศจิกายน พ.ศ.2497  

 

เฉลย ข้อ ก. แนวคิด ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 71/ ตอนที่ 78/ฉบับพิเศษ หน้า 1/30พฤศจิกายน พ.ศ.2497  

 

3. พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้ใช้บังคับอย่างไร

ก.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วสามสิบวัน

ค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วหกสิบวัน

ง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเก้าสิบวัน

เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา 2 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อสอบกรมที่ดิน 57,แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน,คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน,ข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ 57

4.บุคคลใดได้ดำเนินการขอจับจองที่ดินไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้ใครมีอำนาจดำเนินการตามนัย แห่งพระราชบัญญัติ ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 จนถึงที่สุดได้
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                          ข.นายอำเภอ                    

ค.เจ้าพนักงานที่ดิน                            ง.ปลัดอำเภอ

เฉลย ข้อ ข. แนวคิดมาตรา 14 นายอำเภอ    

          

5.ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของใคร

ก.รัฐ                                   ข.แผ่นดิน                           

ค.รัฐบาล                            ง.ไม่มีข้อถูก

 

เฉลย ข้อ ก. แนวคิด  มาตรา 2 ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ 
6. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้ ออกสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา 30 และ  มาตรา 33ห้ามมิให้ ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้(1) ถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองในหรือหลังวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ห้ามโอนภายในกำหนดกี่ปีนับแต่วันได้รับโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์
ก. สามปี                                ข. ห้าปี                                     

ค. เจ็ดปี                                ง. สิบปี

 

เฉลย ข้อ ง. แนวคิด มาตรา 31(1) สิบปี

 

7.สำหรับการผ่อนชำระราคาที่ดินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดต่อปีของราคาที่ดินที่ค้างชำระจากผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ ให้แก่ผู้มีสิทธิใน ที่ดินเดิม 
ก.ร้อยละหนึ่ง                        ข.ร้อยละสอง                     

ค. ร้อยละสาม                       ง. ร้อยละสี่        

 

เฉลย ข้อ ค. แนวคิด มาตรา 54 วรรคสอง  ร้อยละสาม       

                                        

8. การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าว มาใน มาตรา ก่อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่น เป็น ผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับรัฐหรือบำรุงท้องถิ่นก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายใด
ก.พระราชบัญญัติ                    ข.พระราชกำหนด                     

ค.พระราชกฤษฎีกา                  ง.กฎกระทรวง


เฉลย ข้อ ง. แนวคิดมาตรา 11 กฎกระทรวง

 

9.ในกรณีที่อธิบดีจะใช้อำนาจจำหน่ายที่ดิน ตาม ประมวลกฎหมายนี้ ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินอันจะพึงจำหน่ายตกลงกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใดหรือส่วนของที่ดินตอนใดจะพึง จำหน่าย ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอเรื่องให้ใคร ชี้ขาด 
ก.พนักงานเจ้าหน้าที่                           ข.นายอำเภอ                  

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัด                          ง.คณะกรรมการ

เฉลย ข้อ ง. แนวคิดมาตรา 51คณะกรรมการ             

                                                                                                                                

10. การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ  และ มาตรา 59   ให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมเป็นอันยกเลิก และให้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่ใคร เว้นแต่กรณีสูญหาย
ก.เจ้าพนักงานที่ดิน                         ข.นายอำเภอ                          

ค.ผู้ว่าราชการจังหวัด                      ง.อธิบดี

เฉลย ข้อ ก. แนวคิดมาตรา 59 เบญจเจ้าพนักงานที่ดิน 

*********************************************************************************

ศุนย์หนังสือสอบ

ได้รวบรวมหนังสือ ชุดคู่มือ ชุดติว

--- เตรียมตัวสอบหน่วยงานราชการ

--- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน 

 

หนังสือ ชุดคู่มือ ชุดติวได้รวบรวมขึ้น

จากคณะอาจารย์สถาบัน Sheet book และ สถาบัน Sheetchula

ทั้งแนวข้อสอบเก่าจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ ครั้งที่ผ่านๆ มา

ใน 1 เล่มจะทำการออกข้อสอบตามประกาศของหน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุมมีทั้งความรู้ทั่วไปและ

ความรู้ประจำตำแหน่งรวมอยู่ภายในเล่มเดียว 

 

 -----------------------------------------------

** Update   เจาะลึกทุกประเด็น ครอบคุมเนื้อหาที่ออกสอบ รวมทั้ง

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย คำอธิบาย

 

** ออกบ่อย  รวมแนวข้อสอบที่ออกจริงออกบ่อยทุกปี เน้นๆเนื้อๆ

คุณภาพ

 

** ติวเข้ม  สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจ

ง่าย พร้อมเฉลย

 

** ครอบคุม  ครอบคุมเนื้อหาที่ประกาศสอบ รวบรวมไว้ทั้งความรู้

ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไว้ในเล่มเดียว

 

 

             

 

         

 

          

 

มี 3 แบบให้เลือก 

 

แบบที่ 1


 

แบบที่ 2

 

แบบที่ 3

 

สั่งซื้อที่

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก