lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

**แจกฟรี พร้อมเฉลย** ข้อสอบเก่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าของร้าน

ตอนที่ 1

1. ข้อใดคือความหมายของสิ่งแวดล้อม 

ก. สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ข. สิ่งที่มองเห็นได้หรือมองไม่เห็นก็ได้ 
ค. สิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือไม่สามารถจับต้องได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ 
ข. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน 
ค. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์การนำไปใช้จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 5 ประเภท  
ข. 4 ประเภท

ค. 3 ประเภท

ง. 2 ประเภท 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้แล้วสามารถนำไปแปรรูปให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีก คือ 

ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ 
ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป 
ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ 
ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น 

5. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก 
ก. น้ำมันปิโตรเลียม  
ข. ก๊าซธรรมชาติ 

ค. ถ่านหิน

ง. ถูกทุกข้อ 

 6. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ 

ก. ป่าไม้ 
ข. ทองแดง 

ค. อะลูมิเนียม 

ง. พลังงานจากดวงอาทิตย์ 

7. ข้อใดคือความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์ 
ก. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของปัจจัย 4 
ข. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ 
ค. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพของมนุษย์ 

8. ข้อใดคือกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ก. การใช้ยาฆ่าแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ข. การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย 
ค. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดมลพิษ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 9. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อม 
ก. ความไม่รู้ 
ข. การเพิ่มของประชากร

ค. พฤติกรรมการบริโภค 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ 
ก. ทรัพยากรน้ำ  
ข. ทรัพยากรดิน

ค. ทรัพยากรป่าไม้

ง. ถูกทุกข้อ  

--------------------เฉลย-------------------

 ตอนที่ 1

1. ข้อใดคือความหมายของสิ่งแวดล้อม 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

3. การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์การนำไปใช้จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
ตอบ ข. 4 ประเภท ได้แก่ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น 
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป 

4. ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้แล้วสามารถนำไปแปรรูปให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีก คือ 
ตอบ ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

 5. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

6. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ 
ตอบ ก. ป่าไม้ 

7. ข้อใดคือความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคือกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

9.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อม 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

10. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ 
- ทรัพยากรน้ำ - ทรัพยากรแร่ธาตุ 
- ทรัพยากรดิน - ทรัพยากรพลังงาน 
- ทรัพยากรป่าไม้ - ทรัพยากรสัตว์ป่า 
- ทรัพยากรป่าชายเลน - ทรัพยากรปะการัง 

 ตอนที่ 2

ข้อที่ 1 ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น 
ตอบ คำตอบที่1 Garbage 

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง 
ตอบ คำตอบที่2 คนรวยมักสร้างขยะมากกว่าคนจน 

ข้อที่ 3 ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ตอบ คำตอบที่1 Commingled solid waste หมายถึง ขยะที่มีวัสดุหลายชนิดปะปนกัน 

ข้อที่ 4 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดำรงชีพหรือมูลฝอยชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดังต่อไปนี้ 

 ตอบ คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ 

ข้อที่ 5 ขยะมีน้ำหนักแห้งเท่ากับ 125 กก./ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้โดยการแทนที่อากาศในช่องว่าง ถ้าขยะมีความชื้นเท่ากับ 25% จง คำนวณหาน้ำหนักเปียกที่เพิ่มขึ้น 
 ตอบ คำตอบที่3 167 กก./ลบ.ม. 

ข้อที่ 6 Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้ 
ตอบ คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ 

ข้อที่ 7 Proximate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้ 
ตอบ คำตอบที่2 สารระเหยง่าย 

 ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของขยะมูลฝอย 
 
ตอบ คำตอบที่4 ผิดมากกว่า 1 ข้อ 

ข้อที่ 9 ตัวแปรที่สำคัญของคุณสมบัติขยะมูลฝอยที่ต้องพิจารณาในการหมักทำปุ๋ยได้แก่อะไร 

ตอบ คำตอบที่1 ความชื้น 

ข้อที่ 10 คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญระหว่างขยะเมืองใหญ่ และขยะชนบท ได้แก่ 
ตอบ คำตอบที่2 อัตราการเกิดของขยะเมืองใหญ่ต่อคนสูงกว่า และ % เศษอาหารสดต่ำกว่า 

ข้อที่ 11 ขยะอินทรีย์ได้แก่ 
ตอบ คำตอบที่4 ช้อนพลาสติก ผ้า กระดาษลูกฟูก โฟม ยาง หนังเทียม ไม้ 4 of 94 

ข้อที่ 12 การใช้เครื่องบดเศษอาหารใต้อ่างล้างชามเพื่อทิ้งลงท่อระบายน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ในประเทศไทย 
ตอบ คำตอบที่3 ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มปัญหาของระบบระบายและบำบัดน้ำทิ้ง 

ข้อที่ 13 ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 200,000 คน จากสถิติขยะที่เก็บขนได้ 58,400 ตัน/ปี อัตราการเกิดขยะของชุมชนแห่งนี้คือ 
ตอบ คำตอบที่4 0.8 กก./คน/วัน 

ข้อที่ 14 การศึกษาลักษณะของมูลฝอย มีการศึกษาในลักษณะใดบ้าง? 
ตอบ คำตอบที่4 ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 

*******************************************************************

สนใจหนังสือสอบเข้าทำงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

 

 มี 3 แบบให้เลือก 

 

แบบที่ 1


 

แบบที่ 2

 

แบบที่ 3

 

 

สั่งซื้อที่

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก