lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

<ชุดเด็ด> แนวข้อสอบกรมชลประธาน "ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ"

เจ้าของร้าน

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน อัพเดทใหม่ล่าสุดในปี 2559 อาทิความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 รายนามผู้บริหารกรมชลประทาน ประจำปี 2559 ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน หลักการชลประทาน ดินเกี่ยวข้องกับการชลประทานอย่างไร น้ำเพื่อประโยชน์ต่องานชลประทาน ประวัติกรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งจ้าพนักงานธุรการ นายช่างชลประทาน นายช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดสอบในปี 2559….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดใหม่ปี 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ?
ก. ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ค. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งน้ำไปยังบ้านเรือนอาคาร และจัดเก็บเงินค่าน้ำจากประชาชน
ง. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อที่ 2. การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมชลประทาน เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานตามข้อใด ?
ก. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข. กลุ่มตรวจสอบภายนอก
ค. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ง. กลุ่มการเงินและบัญชี

ข้อที่ 3. กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. ขึ้นตรงต่อหัวหน้าแผนก
ข. ขึ้นตรงต่ออธิบดี
ค. ขึ้นตรงรัฐมนตรี
ง. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 4. สํานักงานชลประทานที่ 1 – 17 มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา
ข. ดําเนินการก่อสร้างคันและคูน้ําตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ํา
ค. ดําเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาในรูปแบบอื่น ๆ
ง. ดําเนินการผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ํา อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ตามเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรมและการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ข. การให้น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ค. การจัดการน้ำเพื่อมนุษยชาติ และเพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ง. การบริหารจัดการน้ำ ด้วย อำนาจอันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม

ข้อที่ 6. โครงการงานชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานใด ?
ก. กรมเจ้าท่า
ข. กรมชลประทาน
ค. โดยเอกชน คือบริษัทชลประทานสยาม
ง. โดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม

ข้อที่ 7. เจ้ากรมคลองคนแรกของประเทศไทย คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์
ข. พระยาบำเรอบริรักษ์
ค. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด
ง. เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

ข้อที่ 8. ข้อใดคือโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ?
ก. โครงการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ข. โครงการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก ของแม่น้ำเจ้าพระยา
ค. โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำ คือ เขื่อนพระราม 6
ง. โครงการแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิต

ข้อที่ 9. กรมทดน้ำ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กรมชลประทาน ในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2460
ข. พ.ศ. 2470
ค. พ.ศ. 2480
ง. พ.ศ. 2490

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนปัจจุบัน ปี 2559 ?
ก. นายทองเปลว กองจันทร์
ข. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
ค. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ง. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?
ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

ข้อที่ 12. คำว่า “หัวงาน” (Headworks) ของโครงการชลประทาน หมายถึง ?
ก. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
ข. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตโครงการชลประทาน
ค. กิจกรรมเกี่ยวกับการให้น้ำและการใช้น้ำสำหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร
ง. บรรดากิจการหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดซึ่งสร้างไว้ที่แหล่งน้ำอันเป็นต้นน้ำของโครงการชลประทาน

ข้อที่ 13. กิจการที่จัดทำเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด คือ ?
ก. การปลูกพืชในน้ำ
ข. ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทาน
ค. งานชลประทาน
ง. โครงการชลประทาน

ข้อที่ 14. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ และการวิเคราะห์สภาพน้ำในแหล่งน้ำ จัดเป็นการศึกษาการวางโครงการชลประทานด้านใด ?
ก. การศึกษาด้านสภาวะแวดล้อม
ข. การศึกษาด้านการเกษตร
ค. การศึกษาด้านวิศวกรรม
ง. การศึกษาด้านสังคม

ข้อที่ 15. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?
ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 17. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?
ก. ประมาน 106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. ประมาน 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 18. เขื่อนเก็บกักน้ำคือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามข้อใด ?
ก. เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาน้ำมากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ
ข. สำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ
ค. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ง. เพื่อการอุปโภคบริโภค

ข้อที่ 19. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?
ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ
ข. เขื่อนระบายน้ำ
ค. เขื่อนทดน้ำ
ง. เขื่อนคอนกรีต

ข้อที่ 20. mass concrete or masonry weirs คือ ?
ก. ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อ
ข. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค. ฝายยาง
ง. ฝ่ายดิน

ข้อที่ 21. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?
ก. ฝายคอนกรีต
ข. ฝายยาง
ค. ฝายไม้
ง. ฝายลูกโป่ง

ข้อที่ 22. คลองที่สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ (Main Canal) คือ ?
ก. คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)
ข. คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)
ค. คูส่งน้ำ (Farm Ditch)
ง. คลองส่งน้ำเข้านา (FTO)

ข้อที่ 23. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. ประตูระบายปากคลองซอย
ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ
ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง
ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

ข้อที่ 24. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)
ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง
ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก
ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก
ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค
ข. ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา 5 ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน
ค. เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน
ง. สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อื่นอันมิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 5 ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ค. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 3. ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทานจัดเป็นทางน้ำชลประทานประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ประเภทที่ 1
ข. ประเภทที่ 2
ค. ประเภทที่ 3
ง. ประเภทที่ 4

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 6 ได้กำหนดอำนาจการใช้พื้นที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ของพนักงานตำแหน่งใดของกรมชลประทาน ?
ก. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
ข. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
ค. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ง. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 พนักงานในตำแหน่งนั้นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 8 วัน

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. อธิการบดี
ง. ผู้อำนวยการ

ข้อที่ 7. อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบห้าสตางค์
ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบสตางค์
ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบสตางค์
ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

ข้อที่ 8. อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละกี่บาทต่อปี ?
ก. ไร่ละ 5 บาทต่อปี
ข. ไร่ละ 10 บาทต่อปี
ค. ไร่ละ 15 บาทต่อปี
ง. ไร่ละ 500 บาทต่อปี

ข้อที่ 9. นายเอ ไม่ได้ชำระค่าบำรุงทางน้ำชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายเอ ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนกี่เท่าของอัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่พึงชำระ ?
ก. 1 เท่า
ข. 2 เท่า
ค. 3 เท่า
ง. 4 เท่า

ข้อที่ 10. ข้อใดคือโทษ ของผู้ที่ทำให้ประตูน้ำที่ใช้ในการชลประทานเสียหาย ?
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี
ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี
ค. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือโทษของผู้ที่ปิดหรือเปิดประตูน้ำ เขื่อนระบาย โดยไม่ได้รับอนุญาติ ?
ก. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี
ค. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ข้อที่ 12. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงในข้อใด ประกาศใช้เนื่องจากกิจการชลประทานได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพื่อให้ได้ผลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ?
ก. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
ข. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
ค. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518
ง. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530

ข้อที่ 13. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงในข้อใด ประกาศใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการอื่นด้วย ?
ก. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
ข. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
ค. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518
ง. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530

ข้อที่ 14. กรณีที่นาย บี ใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน ซึ่งเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น นายบี จะได้รับโทษตามข้อใด ?
ก. ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน
ข. ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน
ค. ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง. ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ข้อที่ 15. อธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจยกเว้นการเก็บค่าชลประทานกัยบุคคลตามข้อใด ?
ก. กำนัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. เทศมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ลงนามแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในหนังสือคำสั่งบังคับทางปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ?
ก. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายสมชัย สัจจพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. นายสมชัย สัจจพงษ์์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ข้อที่ 2. ศาลพิพากษาจำคุก “นาย แทน เทือกสุบรรณ” บุตรชายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.สุราษฏร์ธานี เป็นเวลา 3 – 5 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในคดีใด ?
ก. คดีบุกรุกที่เขาตะปู อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ข. คดีบุกรุกที่เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ค. คดีบุกรุกที่เขาแพง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ง. คดีบุกรุกที่เขาสก เขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อที่ 3. รายการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบลูสกายในข้อใด ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา กรณี ว.5 ที่โรงแรมโฟรซีซั่นส์ ?
ก. สายล่อฟ้า ข. ฟ้าวันใหม่
ค. อิสานกินน้ำปลาก็จบ ง. เอเชีย อัพเดท

ข้อที่ 4. ข้อใดมีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับข่าว ฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา ได้ถูกต้องตามการเสนอข่าว ?
ก. ฝายชะลอน้ำที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ข. ใช้เครื่องบินซี-130 นำคณะเดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำ
ค. นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลในข้อใด คือจำเลยในคดีร่วมกันก่อการร้าย ที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ?
ก. นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ จำเลยที่ 1
ข. นายจตุพร พรหมพันธุ์ จำเลยที่ 2
ค. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จำเลยที่ 3
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เกิดอุบัติเหตุเรือบริการนักท่องเที่ยวแบบ 2 ชั้น ขนาดใหญ่ บรรทุกผู้โดยสารชาวมุสลิมจำนวนมาก จมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเดือนกันยายน 2559 นั้น เกิดขึ้นที่ใด ?
ก. บริเวณหน้าวัดสนามไชย เขต ต.สำเภาล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา
ข. บริเวณเขาแหลมใหญ่ (แหลมกากี) เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ค. ท่าเรือข้ามฟาก ระหว่างเกาะล้าน และ พัทยา
ง. บริเวณหน้าวัดไตรภูมิ ต.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์

ข้อที่ 7. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลงานรัฐบาลในโอกาสครบ 2 ปี ที่รัฐบาลและ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ส่งผลให้การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (ซีพีไอ) ดีขึ้น จากที่เคยอยู่อันดับ 102 ในปี 2556 มาอยู่อันดับที่เท่าไรในปัจจุบัน ?
ก. อันดับที่ 67 ข. อันดับที่ 70
ค. อันดับที่ 76 ง. อันดับที่ 81

ข้อที่ 8. ข้อใดคือมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ?
ก. มีมติเห็นด้วย 166 เสียง
ข. ไม่เห็นด้วย ไม่มี
ค. งดออกเสียง 4 เสียง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลในข้อใด ยื่นคำร้องให้มีการไต่สวน กรณีก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ?
ก. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
ข. นายวีระ สมความคิด
ค. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
ง. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช

ข้อที่ 10. สำนักงานคดีอาญาที่ใด ที่รับผิดชอบสำนวนคดีปลอมเอกสารสิทธิการโอนหุ้นของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชื่อดัง มูลค่า 300 ล้านบาท ?
ก. สํานักงานคดีอาญาธนบุรี
ข. สํานักงานคดีอาญาพิเศษ 1
ค. สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
ง. สํานักงานคดีอาญาพิเศษ 2

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก