lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

[แจกฟรี!!] ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย คู่มือสอบท้องถิ่น

เจ้าของร้าน

1.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้
แต่งตั้งรองนายกองค์การได้ไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน 2 คน                ข. ไม่เกิน 3 คน
ค. ไม่เกิน 4 คน                ง. ไม่เกิน 5 คน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 2555,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ ภาค ก
ตอบ ข. ไม่เกิน 3 คน คำอธิบายดังข้อข้างต้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ ภาค ก,สอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาที่มิใช่สมาชิกสภาได้ไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน 3 คน               ข. ไม่เกิน 4 คน
ค. ไม่เกิน 5 คน               ง. ไม่เกิน 6 คน
 
ตอบ ค. ไม่เกิน 5 คน คำอธิบายดังข้อข้างต้น
ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น
3. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ต้องกระทำสิ่งใด
ก. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์             ข. เข้าพบนายกรัฐมนตรี
ค. ปฏิญาณตน                         ง. แถลงนโยบาย
 
ตอบ ง. แถลงนโยบาย
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/4 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์ 
การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
4. จากข้อข้างต้น จะต้องกระทำภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. 7 วัน                                     ข. 15 วัน
ค. 30 วัน                                    ง. 60 วัน
ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่นแบ่งปัน
ตอบ ค. 30 วัน คำอธิบายดังข้อข้างต้น
สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,สอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. จากข้อข้างต้น หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ให้ทำอย่างไร
ก. บอกกล่าวแก่สมาชิก                                       ข. ทำเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกทราบ
ค. ทำหนังสือแจงแก่นายกเพื่ออธิบายเหตุผล            ง. กระทำการหลังจากนั้นไม่เกิน 15 วัน
 
ตอบ ข. ทำเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกทราบ
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/4 (วรรค 4)
หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำนโยบายแจ้ง 
เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,สอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2542                              ข. พ.ศ. 2543
ค. พ.ศ. 2544                              ง. พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย
ตอบ ก. พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน- ท้องถิ่น พ.ศ. 2542”
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย
7. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
8. ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย              ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                   ง. นายกเทศบาลเมืองพัทยา
 
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 
9. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
ค. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
 
ตอบ ก. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 1 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
10. ในองค์การบริหารจังหวัดแต่ละแห่งนั้นแต่ละแห่งนั้น จะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน
ก. 1 คน                                      ข. 2 คน
ค. 3 คน                                      ง. 4 คน
 
ตอบ ค. 3 คน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม !!
 

ระเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการดีดี.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

สั่งซื้อที่

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก