lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชา พรบ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

 
1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ** 
ข. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
ง. วันที่ 14 เม.ย.2547

2. “ประธานกรรมการ” หมายความว่า 
ก. ประธาน ก.ตร.
ข. ประธาน ก.ตช.
ค. ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ **
ง. ประธาน ตร.

3. “กองทุน” หมายความว่า 
ก. กองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา
ข. กองทุนเพื่อการสอบสวนคดีอาญา
ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา **
ง. กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปาบปรามคดีอาญา

4. ผู้ใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. นายกรัฐมนตรี **
ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

5. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ
ก. นายกรัฐมนตรี **
ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ง. คณะรัฐมนตรี

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี **
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 7 ประการ **
ค. 8 ประการ
ง. 9 ประการ

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.........กำหนด 
ก. ก.ต.ช. **
ข. ก.ตร.
ค. กฎกระทรวง
ง. พระราชกฤษฎีกา

9. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
ก. ก.ต.ช.
ข. ก.ตร.
ค. กฎกระทรวง
ง. พระราชกฤษฎีกา **

10. กรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันหยุดราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้หรือไม่
ก. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ข. ได้ ไม่ต้องขออนุมัติผู้ใด **
ค. ไม่ได้ เพราะขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตาม
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

11. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน **
ข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วน
ง. 5 ส่วน

12. ตามข้อ 11 มีส่วนราชการอะไรบ้าง
ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ **
ข. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ
ค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ
ง. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ

13. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ตามข้อ 12 ให้ตราเป็น
ก. พระราชกำหนด
ข. พระราชกฤษฎีกา **
ค. กฎกระทรวง
ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

14. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของกองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ทำเป็น
ก. พระราชกำหนด
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง **
ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผบ.ตร. **
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

แนวข้อสอบสอบนายสิบตำรวจ (บุคคลภายนอก)  

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม 
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 1
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 2
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 3
 
 #แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 2559

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ร

– แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข 

– แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล 

– แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 

– แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน 

– แนวข้อสอบภาษาไทย 

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 

– แนวข้อสอบภาษาอักฤษ 

– แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรมและจริยธรรม

 

 แนวข้อสอบนายสิบตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศชต.

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- แนวข้อสอบสังคมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แนวข้อสอบเก่านายสอบตำรวจตำรวจ 
แนวข้อสอบ ศชต.ตำรวจชายแดนใต้
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจนครบาล
บทที่  1ความรู้ความสามารถทั่วไป
คิดเชิงเหตุผล  คิดเชิงจำนวน
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
อุปมาอุปไมย  อนุกรม
มิติสัมพันธ์  สถิติพื้นฐาน
แบบทดสอบ
บทที่  2ภาษาไทย
การจับใจความ  การวิเคราะห์ความ
สรุปความ  ตีความ
ข้อความ และบทความ
แบบทดสอบ
บทที่  3  ภาษาอังกฤษ
Grammar
Vocabulary
Conversation
Reading comprehension
Structure sentence
แบบทดสอบ
บทที่  4คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน
แบบทดสอบ
บทที่  5สังคม  วัฒนธรรมและจริยธรรม   และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แบบทดสอบ
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ
#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2

 

 

 

 

สอบงานราชการ

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการดีดี.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

สั่งซื้อที่

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,854 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,669 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก