lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

<ชุดเก็งข้อสอบ>#เตรียมสอบ# แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

เจ้าของร้าน

จรรยาบรรณตำรวจ

1. การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลทุกระดับ คำนึงถึงเรื่องใด

ก. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ข. ความสามารถ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ค. ความรู้ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ง. ความอาวุโส การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

 

ตอบ ก. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

 

ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

 

2. กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจคืออะไร

ก.จรรยาบรรณตำรวจตามกฏศีลธรรม

ข.จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนด้วย

ค.ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.

ง.ถูกหมด

 

ตอบ ค.ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.

 

ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ

 

3. กฎ ก.ตร. เรื่องประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อใด?

ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันมีพระราชโองการ

ข.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกฤษฏีกา

ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศกฏกระทรวง

 

ตอบ ข.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

4. หน่วยงานระดับใดบ้างที่ควรคำนึงพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อมีการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ?

ก.ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข.ระดับกองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ

ค.ระดับกองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ง.ทุกระดับ

 

ตอบ ง.ทุกระดับ

 

ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

 

5.หน่วยใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ ?

ก.โรงเรียนพระปริยยัติธรรมทุกแห่ง

ข.ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย

ค.กระทรวงศึกษาธิการ

ง.กองบัญชาการศึกษา

 

ตอบ. ง.กองบัญชาการศึกษา

 

ให้กองบัญชาการศึกษาทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กำหนดหลักสูตร พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจให้เทียบเท่าระดับสากล

 

6.หากผู้บังคับบัญชาไม่สอดส่องดูแลการประพฤติตามประมวลจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือว่าใครเป็นผู้จงใจละเมิดฝ่าฝื่นประมวลจริยธรรม

ก. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดส่องดูแล

ข.ให้จเรตำรวจแห่งชาติรับหน้าที่ติดตาม

ค.ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด หรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนั้น

ง.ถูกหมด

 

ตอง ค.

 

7. จเรตำรวจมีหน้าที่และอำนาจอย่างไรบ้าง?

ก.ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ข.ให้ความเป็นธรรมในการร้องทุกข์ผู้ใต้บังคับบัญชา

ค.ทำหน้าที่แทน ผบ.ตร.ทุกอย่างที่มอบหมาย

ง.ถูกหมด

 

ตอบ ก.

 

8.สตช.วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่ กฎ ก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา?

ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค.30 วัน ง.45 วัน

 

ตอบ ง.45 (9 – 10 )

 

9.การสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจเป็นหน้าที่ของใคร

ก. จเรตำรวจแห่งชาติ ข.ผบ.ตร. ค.ผู้บังคับบัญชาทุกคน ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ตอบ ก.( มาตรา

 

10.สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไปกำหนดแป็นเรื่องใด?

ก.กำหนดเป็นระเบียบในอำนาจหน้าที่เพื่อใช้บังคับตำรวจ

ข.กำหนดเป็นกฎ กระทรวงเพื่อความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนของตำรวจทุกหน่วย

ค.กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ง.กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา

 

ตอบ ค.กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 

 

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสายปราบปราม 
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 1
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 2
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 3

 

 

 

สอบงานราชการ

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการดีดี.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

สั่งซื้อที่

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก