lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

"SUPER" แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นภาค ก พน้อมเฉลย

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น,สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.  ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ 

      1.ชาติพันธุ์ ชาติภูมิ ชาตินิยม ชาติรส                                   

      2.ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวประวัติ ชีวจิต   

      3.ธรรมจริยา ธรรมกถา ธรรมขันธ์ ธรรมดา                        

     4.ภูมิบาล ภูมิประเทศ ภูมิลำเนา ภูมิภาค   

 คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย คำตอบที่ 1 เป็นคำสมาสทุกคำ คำตอบที่ 2 "เคมี" เป็นภาษาอังกฤษคำตอบที่ 3 คำว่า "ธรรมดา" เป็นคำมูล คำตอบที่ 4 คำว่า "ลำเนา" เป็นคำเขมร    

 12.  คำซ้อนในข้อใดประกอบด้วยคำไทยกับคำเขมรทุกคำ 

          1.ปรับปรุง แลกเปลี่ยน ล้างผลาญ                                 

          2. คุ้มกัน ละเอียดลออ ด่าทอ   

          3.กล้าหาญ บั่นทอน เพื่อนเกลอ                                     

          4.โง่เขลา เงียบสงัด ฝุ่นละออง                                                      

 คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย  คำตอบที่ 4 เป็นคำซ้อน ไทย + เขมร คือ โง่ (ไทย) + เขลา (เขมร), เงียบ (ไทย) + สงัด (เขมร), ฝุ่น (ไทย) + ละออง (เขมร) คำตอบที่ 1 "ปรุง, ผลาญ" เป็นคำเขมร "แลกเปลี่ยน" ไม่ใช่คำเขมร คำตอบที่ 2 "กัน" เป็นคำเขมร ส่วน "ละเอียดลออ" เป็นคำเขมรทั้ง 2 คำ คำตอบที่ 3 "หาญ" เป็นคำเขมร นอกนั้นเป็นคำไทย 

3.  ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำภาษาต่างประเทศ 

           1.วันนี้สมศรีจะไปรับค่าสปอนเซอร์ที่บริษัทคุณป้าซึ่งอยู่ที่ถนนสาทร   

          2.สมปองจะใช้หนี้เรา ถ้าเธอได้เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายเครื่องสำอาง   

          3.ทุกครั้งที่ไปกินข้าวนอกบ้าน คุณแม่จะให้ค่าทิปแก่พนักงาน   

          4.บริษัทของชูศักดิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายลิฟต์แก้วแห่งเดียวในประเทศไทย  

  คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย คำตอบที่ 4 "ลิฟต์แก้ว" จำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ เพราะยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยที่กะทัดรัดได้ดีเท่าภาษาเดิม คำตอบที่ 1 "สปอนเซอร์" ภาษาไทยใช้ว่า "ผู้สนับสนุน"  คำตอบที่ 2 "เปอร์เซ็นต์ " ภาษาไทยใช้ว่า "ร้อยละ" คำตอบที่ 3 "ทิป" ภาษาไทยใช้ว่า "ให้รางวัล" 

 4.  ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ 

        1.กาชาดเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของคนยากไร้ คนเจ็บป่วยและคนพลัดถิ่นฐานที่อยู่    

        2.เมื่อส่วนสูงกับน้ำหนักสมดุลกัน นั่นคือข้อบ่งชี้ถึงสุขภาพดี คุณสมบัตินี้มักเป็นของหนุ่มสาวโดยธรรมชาติ   

        3.สถานการณ์เลวร้ายในต่างประเทศมีผลกระทบทำให้ผู้ปกครองหันมาให้บุตรหลานเรียนต่อในประเทศมากขึ้น   

        4.เวลานี้การเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องขยายการฝึกอบรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้น  

 คำตอบที่ถูกต้องคือ 1 คำอธิบาย ใช้เป็นสำนวนต่างประเทศ คือคำว่า “สัญลักษณ์แห่งความหวัง ...” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ The Symbol of ...”  

 5.  ข้อใดใช้สันธานบอกความสัมพันธ์ของประโยคแตกต่างจากข้ออื่น 

       1.ฉันไปรอเธออยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นมา เลยกลับบ้าน   

       2.สัปดาห์นี้ไม่ว่างต้องไปเมืองเพชร จากนั้นต้องไปภูเก็ตอีก   

       3.เขาต้องดูแลพ่อที่ป่วยหนัก จึงต้องลาออกจากงาน    

       4.แม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตน   

 คำตอบที่ถูกต้องคือ 3  คำอธิบาย คำตอบที่ 3 เป็นประโยคความรวมและความซ้อนต่างจากข้ออื่นๆ คือ เขาต้องดูแลพ่อที่ป่วยหนัก (ซ้อน) จึง(รวม) ต้องลาออกจากงาน คำตอบที่ 1 และ 2  เป็นประโยคความรวม คำตอบที่ 4 เป็นประโยคความซ้อน

 6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้อย่างไร 

           ก.วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

           ข. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 

          ค.วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 

          ง. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 เฉลยข้อ ง. แนวคิด  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 

           ก. 4 กันยายน 2534                   

           ข. 5 กันยายน 2534                  

           ค. 6 กันยายน 2534             

           ง. 14 กันยายน 2534

 เฉลยข้อ ก. แนวคิด  4 กันยายน 2534   [รก.2534/156/1 พ./4 กันยายน 2534] 

 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับอย่างไร 

           ก.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

           ข.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามสิบวัน 

           ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน

           ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน

 เฉลยข้อ ก. แนวคิด  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา               

 9.ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า อะไร

             ก. ก.ธ.จ.                                   ข. กธ.จ.                                    

             ค. ก.ธจ.                                    ง.  ค.ก.ธ.จ.

 เฉลยข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 10. ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นอะไร

             ก.ราชการส่วนท้องถิ่น                 ข.ราชการท้องถิ่น              

             ค.ราชการท้องที่                         ง.ไม่มีข้อถูก        

เฉลยข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๖๙ ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

********************************************************************

 

 

** Update   เจาะลึกทุกประเด็น ครอบคุมเนื้อหาที่ออกสอบ รวมทั้ง

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย คำอธิบาย

 

** ออกบ่อย  รวมแนวข้อสอบที่ออกจริงออกบ่อยทุกปี เน้นๆเนื้อๆ

คุณภาพ

 

** ติวเข้ม  สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจ

ง่าย พร้อมเฉลย

 

** ครอบคุม  ครอบคุมเนื้อหาที่ประกาศสอบ รวบรวมไว้ทั้งความรู้

ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไว้ในเล่มเดียว

 

 

 

สอบงานราชการ

 

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ facebook 

ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการดีดี.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท  รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท  รวมค่าส่ง ems

สั่งซื้อที่


 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1170
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1169
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1168
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1167
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1166
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1165
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1164
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1163
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1162
401.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 1161
701.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม21,856 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด17,671 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT USกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง โดยมีวิธีการแก้ไขข้อความดังตามขั้นตอนต่อไปนี้
เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสอบราชการ งานราชการดีดี.com
สอบราชการ งานราชการดีดี.com
งานราชการ update วันนี้,งานราชการ,หางานราชการ,สมัครงานราชการ,เปิดสอบงานในสถานศึกษา,งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,งานเอกชน,งานสาธารณสุข,งานธนาคาร,งานโรงแรม
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก